Regulamin portalu

REGULAMIN PORTALU ECHOSZCZECINA.pl
 

§ 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu echoszczecina.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Użytkownika Portalu.


§ 2. Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument.

2. Portal - czyli internetowy serwis informacyjny dostępny pod adresem www.EchoSzczecina.pl 

3. Administrator: Happy Art Tomasz Poniewiera, ul. Modrzewskiego 14/2, 71-266 Szczecin. NIP 852-193-26-09, e-mail: portal@echoszczecina.pl

4. Użytkownik – osoba, która bezpośrednio korzysta z Portalu oraz ta, która dostarcza informacje i treści do ich publikacji a co za tym idzie promocji przez Portal.

8. Zbiór danych, informacji i innych treści - przekazywane są one dobrowolnie przez zainteresowanych promocją wydarzeń Użytkowników do Portalu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Portalu.


§ 3. Zasady ogólne

1. Administrator publikuje na portalu jedynie treści i materiały przekazane mu drogą elektroniczną bezpośrednio przez Użytkowników, pozyskane ze stron organizatorów wydarzeń, z serwisów sprzedających bilety, oraz serwisu informacyjnego Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści, wiarygodność i prawdziwość informacji przekazanych przez Użytkowników. Portal nie odpowiada za treści zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

3. Portal świadczy usługę informacyjną Użytkownikom. Zbiera w jednym miejscu informacje z różnych źródeł związane z wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi odbywającymi się w szczególności w Szczecinie oraz dalszej kolejności z najbliższej okolicy.

4. Portal dokłada starań by informacje o publikowanych wydarzeniach były aktualne. Nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe błędy podczas wprowadzania danych do systemu lub gry organizator wydarzenia zmienia istotne informacje lub odwołuje wydarzenie nie informując Administratora o zaistniałych nowych okolicznościach.

5. Korzystanie z portalu Echo Szczecina nie wymaga przez jego użytkowników rejestracji, zakładania konta. Portal nie daje możliwości komentowania przez Użytkowników publikowanych treści.

6. Użytkownik Portalu akceptuje ryzyko związane z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

7. Portal ma charakter jedynie informacyjny a korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.


§ 4. Dodatkowe informacje

1. Użytkownik oświadcza, iż przesyłając Administratorowi materiały do publikacji posiada odpowiednie zgody, licencje i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu, a w szczególności do tekstów, zdjęć i filmów.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Portalu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Użytkownik przesyłając materiały do publikacji jednocześnie wyraża zgodę na ich publiczne i nieodpłatne udostępnianie.

4. Administrator Portalu zastrzega sobie możliwość nie umieszczania materiałów wysłanych przez Użytkownika bez konieczności informowania go o tym.

5. Administrator zastrzega sobie możliwość redagowania otrzymanych tekstów oraz swobodnego kadrowania i kompresowania zdjęć. Może usuwać umieszczane z treści linki do stron zewnętrznych.  Może również usuwać logotypy umieszczone na grafikach oraz informacje o sponsorach czy patronatach medialnych.

6. Administrator zastrzega sobie możliwość dowolnego usuwania nieaktualnych już treści. Dotyczy to zarówno wydarzeń z kalendarza imprez oraz newsów, artykułów czy konkursów z Echo Tablicy.

 

§ 5 Ochrona Danych Osobowych

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Portalu, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. NEWSLETTER. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych (dobrowolne podanie swojego adresu mailowego na stronach Portalu) będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych (zapowiedzi wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, newsów czy reklam) ze strony EchoSzczecina.pl. Dane te są bezpiecznie przechowywane w systemie FreshMail.com. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Administratorem danych osobowych jest firma: Happy Art Tomasz Poniewiera, ul.Modrzewsiego 14/2, 71-266 Szczecin

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

- Obsługa Newslettera: FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków

- Serwer portalu: PH88 S.A. - linuxpl.com, ul. Franklina Roosevelta 22 , 60-829 Poznań

 

§ 6.Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do chwili jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Mogą być one zmieniane w każdej chwili przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach Portalu.

2. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Portal dostępny był nieprzerwanie oraz aby świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie. Administrator nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Portalu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Portal.

3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące na terytorium Polski przepisy prawa. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny odpowiadający siedzibie Administratora.

4. Jeśli się nie zgadzasz z zasadami obowiązującymi na Portalu powinieneś zaprzestać jego użytkowania.